Konkurs!

Artikel-Bild

REGULAMIN AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ

„Konkurs Pokaz mody”

1.Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Akcji prosprzedażowej w Galerii Handlowej Glogovia w Głogowie (zwana dalej: Galeria Glogovia), polegającej na przybyciu klienta do Galerii Glogovia, a następnie wybraniu przez klienta manekina i odgadnięcia, w którym sklepie został ubrany. Swoją odpowiedź klient zamieści w komentarzu pod postem na portalu społecznościowym Facebook Galerii Glogovia. Wylosowana zostanie jedna osoba, która skomentuje poprawną odpowiedź. Ta osoba wygrywa kartę podarunkową (w oparciu o regulamin), którą może zrealizować tylko i wyłącznie w Galerii Glogovia.

2.Organizatorem Akcji jest firma ARCOS FM SALLER POLBAU Sp.z.o.o.Sp.k ul. Wyścigowa 56c, 53-012 Wrocław, NIP 6121532963

3.Akcja trwa w dniach od 12.10.2020 – 17.10.2020 r.

4.W akcji może wziąć udział każda pełnoletnia osoba, która:

4.1 W określonym w pkt.3 terminie weźmie udział w konkursie, w Galerii Glogovia i na portalu społecznościowym Galerii Glogovia zgodnie z  warunkami określonymi w pkt.5 niniejszego regulaminu,

4.2Klient w komentarzu pod postem na portalu społecznościowym Galerii Glogovia  napisze nazwę sklepu w jakim został ubrany manekin.

5.Klient przyjdzie do Galerii Glogovia, a następnie wybierze manekina i odgadnie w którym sklepie został ubrany, swoją odpowiedź klient zamieści w komentarzu pod postem na portalu społecznościowym Galerii Glogovia. Wylosowana zostanie jedna osoba, która skomentuje poprawną odpowiedź. Ta osoba wygrywa kartę podarunkową (wartość 100 PLN) (w oparciu o regulamin), którą może zrealizować tylko i wyłącznie w Galerii Glogovia. Karta podarunkowa nie jest imienna lecz nie podlega sprzedaży.

Punkt Obsługi Klienta czynny jest w godzinach od 10:00 do 16:00 –  Piętro I, koło biura Galerii Glogovia.

6.Nagrody i terminy ich przyznawania:

14.10.2020 – 4 konkursy, każda z nagród to karta podarunkowa o wartości 100 zł
17.10.2020 – 3 konkursy, każda z nagród to karta podarunkowa o wartości 100 zł

7. Organizator zobowiązuje się poinformować uczestników, którzy dobrze odpowiedzą na portalu społecznościowym Galerii Glogovia o przyznanej nagrodzie oraz terminie jej odbioru. W przypadku braku możliwości kontaktu przy dwóch kolejnych próbach, nagroda zostaje przyznana pierwszej wolnej osobie z listy rezerwowej.

8. Odbiór nagród będzie możliwy w Punkcie Obsługi Klienta w czasie trwania akcji i godzinach określonych w pkt.5 po pozytywnej weryfikacji danych osobowych na podstawie przedstawionego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).

9. Organizator jest uprawniony do zmiany regulaminu w trakcie trwania akcji, o czym poinformuje uczestników akcji.

10. W akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani osoby zatrudnione w sklepach i punktach gastronomicznych Galerii Glogovia.

11. Organizator ma prawo do żądania od osób zgłaszających się do Punktu Obsługi Klienta podania danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia Akcji na warunkach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. Zm.) Administratorem danych zebranych w trakcie trwania niniejszej Akcji jest Organizator. Każdemu uczestnikowi Akcji przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

12.Organizator przetwarza dane uczestników w celu wykonania czynności wynikających z regulaminu konkursu. Uczestnicy podają dane na zasadzie dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie i przekazania nagród.Organiator zapewnia, że dane osobowe uczestników nie będą przekazywane osobom trzecim, a w terminie 2 tygodni od zakończenia akcji dane zostaną usunięte.

13. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji. W skład komisji wchodzą pracownicy biura galerii Glogovia.

14.Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, Punkcie Obsługi Klienta oraz na stronie: https://www.facebook.com/GaleriaGlogovia

15. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.

16.W przypadku pytań, uwag lub sugestii można zwrócić się do Punktu Obsługi Klienta pod numerem telefonu 76 836 65 80 lub mailowo: cm@galeriaglogovia.pl